Ticaret Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bakanlıklardan biri olan T.C. Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesinden, kanunlara uygun bir şekilde yürümesinden sorumlu olan bakanlıktır. İnsanlık tarihinde son derece modern bir çağ yaşadığımız 21. yüzyılda ticaretin ülkelerin gücünü ifade etmek için ne kadar önemli bir alan olduğunu, savaşların bile artık askeri sahadan ticari sahaya kaydığını düşünürsek, bir ülkenin Ticaret Bakanlığı’nın ve ticaretle ilgili diğer tüm kamu kuruluşlarının üzerine düşen görevi tahmin etmek daha basit olacaktır.

Kurucusunun kim olduğu, daha önce hangi isimlerle var olduğu ve sahibinin kim olduğu gibi hakkında sorulan soruları cevaplayacağımız Ticaret Bakanlığı, yazının ilerleyen kısımlarında da göreceğimiz gibi geçmişten günümüze çok az değişerek süregelen devlet kapılarından biridir. Ticaretin Osmanlı Devleti’ndeki nazırlıklar döneminden beri önemli bir alan olması sebebiyle her zaman devlet nezdinde ticaretle ilgilenen önemli makamlar mevcut olmuştur.

Ticaret Bakanlığı’nı kim kurdu?

Ticaret Bakanlığı’nın kurucusunun kim olduğuna değinmek için Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren ticaret bakanlıklarının kısa bir kronolojisine göz atmak faydalı olacaktır. Bilen bilir, aslına bakacak olursanız bugünkü formatıyla 2018’den beri Ticaret Bakanlığı vardır. Fakat bir bunun öncesi de vardır.

Öncesi dediğimiz süreçte Ticaret Bakanlığı’nın bariz iki ana kulvarda gelişim gösterdiği görülmektedir: Gümrük işleri, ticaret işleri…

Ticaret Bakanlığı’nın kuruluşu

 • Modern nazırlıklar kuruluncaya kadarki Osmanlı Dönemi’nde ve ondan önceki Türk tarihinde elbette ticari faaliyetlerin kontrolüyle ilgilenen bazı makam sahipleri olmuştur. Fakat şurası kesindir ki, kapitalist sistemin yükselişiyle önem kazanan ticari faaliyetler, kapitalist sistem öncesinde çok da ayrı ve özelleşmiş bir branş olarak kabul edilmemekteydi, ticaret ve gümrük faaliyetleri daha çok askeri ve adli yetkili kişilerce, son söz olarak da sultanlar, beyler ve padişahlarca kontrol edilmekteydi.
 • Bakanlık mertebesinde bir ticaret kurumu az önce söylediğimiz gibi ilk kez Padişah 2. Mahmut Dönemi’nde modern kıstaslara göre kurulan nezaretler(bakanlıklar) döneminde görülmektedir. İlk olarak 1838 yılında bir “Meclis-i Ziraat ve Ticaret Komisyonu” adlı komisyon oluşturulmuş, 1840 yılında da “Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti” kurularak ticaret ve ziraat işleri bu bakanlık tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
 • Bu nezaretten sonra sıra TBMM Hükümeti’ndedir. 23 Nisan 1920’de TBMM açılmış ve 2 Mayıs 1920 tarihinde 3 Sayılı “Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun” kabul edilerek ilk bakanlar kurulu oluşturulmuştur. 3 Mayıs 1920’de göreve başlayan bu bakanlar kurulunun üyelerinden biri “İktisat Vekaleti”dir ve tabii ki birer iktisadi faaliyet olan ziraat ve ticaretten sorumlu olmuştur. Yani kronolojiye “3 Mayıs 1920’de kurulan İktisat Vekaleti” maddesini de ekleyebiliriz.
 • Bundan sonrasında ise Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan yeniliklere rastlamaktayız. Kasım 1923 ile Mart 1924 arasında kısa süreliğine görev yapmış bir “Ekonomi Bakanlığı” vardır. Aslına bakacak olursanız bu bakanlığın adı halen İktisat Vekaleti’dir. Fakat 1923 öncesi TBMM Hükümeti’nin henüz resmiyet kazanmamış olması ve 1923’ten sonra resmen ve herkesçe tanınır bir şekilde var olmuş olması sebebiyle “Ekonomi Bakanlığı” ismi bu dönemi ifade etmek için tercih edilmektedir. Her neyse; bu Ekonomi Bakanlığı 1924 yılında “Ziraat Bakanlığı” ve “Ticaret Bakanlığı” olarak ikiye ayrılmış, 1928 yılına kadar ticari faaliyetlere Ticaret Bakanlığı bakmıştır.
 • 1928 yılında bu iki bakanlık tekrar birleşerek tekrardan Ekonomi Bakanlığı ismini almış 1939’a kadar bu isimle var olmuştur.
 • 1939-1949 yılları arasında, Ekonomi Bakanlığı’nın alt dallara ayrılarak iş bölümü yapmasının bir sonucu olarak Ticaret Bakanlığı tekrar kurulmuş ve 10 yıl faaliyet göstermiştir.
 • 1949 yılında ekonomi birimleri tekrardan tek bir çatı altında toplanmış, bu kez bir Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve 1960’a kadar çalışmıştır.
 • 1960 yılında tekrardan başlı başına bir Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve 1971’e kadar ticari işlere bu bakanlık bakmıştır.
 • 1971 yılında sanayi ve ticaret faaliyetlerini birleştirerek bir “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” kurulmuş, fakat sadece birkaç ay sonra, yine 1971 yılında ticaret kolu bu bakanlıktan ayrılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürülürken, ticari faaliyetler yine kurulan bir “Ticaret Bakanlığı” bünyesinde kontrol edilmeye başlanmıştır. Hatta 1971 yılında kısa süreli faaliyet gösteren bir “Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı” dahi kurulmuştur.
 • 1983 yılında ise “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” adlı bakanlık yeniden kurulmuş ve 2011’e kadar var olmuştur.

Ticaret kanadının gelişimi böyle iken, günümüz Ticaret Bakanlığı’nın isminde var olmasa da tarihçesinde önemli yeri olan bir kolu daha vardır: Gümrük. Gümrük kolunu da şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Cumhuriyet Dönemi öncesindeki gümrük faaliyetleri yukarıda bahsettiğimiz paragraftaki gibidir. Bakanlık seviyesinde ayrılıncaya dek her zaman için ticaretin bir alt başlığı olmuştur.
 • 1923’ten itibaren yapılan ön hazırlıklar ve çıkarılan bazı kanunlardan sonra 1929 yılında gümrük faaliyetlerinin bir bakanlık tarafından kontrol edilmesi kararlaştırılmış ve 30 Aralık 1929 Tarihli 1909 Sayılı Kanun ile “Gümrük ve İnhisar Vekaleti”, yani “Gümrük ve Tekel Bakanlığı” kurulmuştur. Bakanlığın kurulduğu ilk yıllarda “tekel” yerine ” inhisar” kelimesi kullanılmakta ve “bakanlık” yerine “vekalet” denmekteydi. Zamanla ismi “Gümrük ve Tekel Bakanlığı” olmuştur.
 • Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.
 • 1983 yılında tüm gümrük ve tekel faaliyetleri o zamanlar “hazine ve maliye” olmayıp sadece maliye işlerinden sorumlu bir şekilde var olan “Maliye Bakanlığı”nın sorumluluğuna verilmiştir. 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun ile “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” kurulmuştur. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 yılına kadar var olmuştur. 2 Temmuz 1993 Tarihli 485 Sayılı “Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” ile “Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı” kurulmuş ve 2011 yılına kadar gümrüklerle ilgili çalışmalar bu devlet bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Aynı zamanda 2 Temmuz 1993 Tarihli 485 Sayılı “Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” ile bir “Gümrük Müsteşarlığı” var olmuş, bu müsteşarlık da 2011 yılına kadar var olmuştur.
 • Dış ticari ilişkiler adına aynı zamanda 13 Aralık 1983 tarihinde kurulan “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı”, 9 Aralık 1994 tarihinde ikiye ayrılmış böylece bir “Dış Ticaret Müsteşarlığı” var olmuştur. Dış Ticaret Müsteşarlığı 29 Haziran 2011 tarihinde resmen, 6 Temmuz 2011’de fiilen “Ekonomi Bakanlığı”na dönüştürülmüştür.

Şimdi her iki koldan da 2011 yılındaki ortak noktaya gelmiş olduk:

 • 3 Haziran 2011 Tarihli 640 Sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname” vesilesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurulması kararlaştırılmış, 29 Haziran 2011 tarihinde resmen, 6 Temmuz 2011 tarihinde fiilen kurulmuştur.
 • 2 Temmuz 2018 Tarihli 703 Sayılı “Anayasada Yağılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin maddelerinden biri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile az önce bahsettiğimiz ve 2011’den itibaren var olan Ekonomi Bakanlığı birleştirilmiş ve ismi “Ticaret Bakanlığı” olmuştur. Bakanlık 10 Temmuz 2018 tarihinde “T.C. Ticaret Bakanlığı” ismiyle fiilen çalışmaya başlamış ve böylelikle 1924’te aldığı isme tekrar geri dönmüştür.

Bu uzun kronolojik süreçten sonra Ticaret Bakanlığı’nın kurucusunun kim olduğu, ne zaman kurulduğu soruları şu şekilde cevaplanabilir:

“T.C. Ticaret Bakanlığı, ilk kez 5 Mart 1924’te kabul edilen 632 Sayılı “Ticaret ve Ziraat Vekaletleri Teşkili Hakkında Kanun” vesilesiyle dönemin TBMM ve Bakanları Kurulu tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan ise İsmet İnönü’dür. Türkiye’nin İlk Ticaret Bakanı ise Hasan Saka olmuştur.”

Türkiye’nin İlk Ticaret Bakanı Hasan SAKA (1886 – 1960)

Ticaret Bakanlığı her ne kadar 1924’te kurulmuş olsa da yukarıdaki uzun tarihçede belirttiği gibi pek çok kez kapanmış, ismi değişmiş veya diğer bakanlıklarla birleşmiştir. Tarih boyunca yaşadığı bu süreç sonucunda tekrardan ilk ismiyle faaliyet göstermeye başlamıştır.

Ticaret Bakanlığı kimin? Sahibi kim?

Ticaret Bakanlığı bir kamu makamı olduğu için şirketlerde olduğu gibi hissedarlık gibi bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Ancak yetki paylaşımı esas alınarak şu şekilde bir tanım yapılabilir:

“T.C. Ticaret Bakanlığı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bakanlığın en üst yetkilisi ve faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürümesinden sorumlu olan kişi dönemin ticaret bakanıdır. Ticaret Bakanlığı çalışmalarında Cumhurbaşkanlığı’na karşı doğrudan, TBMM ve Bakanlar Kurulu’na karşı ikincil dereceden sorumludur.”

“Günümüzde Ticaret Bakanlığı görevi Ruhsar Pekcan tarafından yürütülmektedir.”

Günümüz Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın kuruluş bilgileri hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardır sevgili okurlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yazımızı bitirirken aşağıda 1920’deki İktisat Vekaleti’nden başlamak üzere tüm Ticaret Bakanları’nın ve o dönemde aynı görevi üstlenmiş farklı isimlerdeki makamlarda bulunan kişilerin listesi mevcuttur. İlginizi çekerse inceleyebilirsiniz:

İktisat Vekaleti Dönemi (1920 – 1923 arası)

 1. Yusuf Kemal TENGİRŞENK (3 Mayıs 1920 – 30 Mart 1921)
 2. Celal BAYAR (30 Mart 1921 – 14 Ocak 1922)
 3. Sırrı DAY (14 Ocak 1922 – 11 Mayıs 1922)
 4. Hasan SAKA (11 Mayıs 1922 – 12 Temmuz 1922)
 5. Mahmut Esat BOZKURT (12 Temmuz 1922 – 24 Eylül 1923)
 6. Hasan SAKA (24 Eylül 1923 – 27 Ekim 1923)

Ekonomi Bakanlığı Dönemi (1923 – 1924 arası)

 1. Hasan SAKA (1 Kasım 1923 – 6 Mart 1924)

Ticaret Bakanlığı Dönemi (1924 -1928 arası)

 1. Hasan SAKA (6 Mart 1924 – 22 Kasım 1924)
 2. Ali CENANİ (22 Kasım 1924 – 17 Mayıs 1926)
 3. Mustafa Rahmi KÖKEN (17 Mayıs 1926 – 21 Ocak 1928)

Ekonomi Bakanlığı Dönemi (1928 – 1939 arası)

NOT: 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Şakir KESEBİR (21 Ocak 1928 – 29 Mayıs 1929)
 2. Mustafa Rahmi KÖKEN (29 Mayıs 1929 – 27 Eylül 1930)
 3. Mustafa Şeref ÖZKAN (27 Eylül 1930 – 8 Eylül 1932)
 4. Celal BAYAR (10 Kasım 1932 – 1 Kasım 1937)
 5. Şakir KESEBİR (1 Kasım 1937 – 28 Aralık 1938)
 6. Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (28 Aralık 1938 – 3 Nisan 1939)

Ticaret Bakanlığı Dönemi (1939 – 1949 arası)

NOT: 1931-1983 arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Cezmi ERÇİN (3 Nisan 1939 – 1 Kasım 1939)
 2. Nazmi TOPÇUOĞLU (1 Kasım 1939 – 26 Kasım 1940)
 3. Mümtaz ÖKMEN (26 Kasım 1940 – 9 Temmuz 1942)
 4. Behçet UZ (9 Temmuz 1942 – 9 Mart 1943)
 5. Celal Sair SİREN (9 Mart 1943 – 31 Mayıs 1945)
 6. Raif KARADENİZ (31 Mayıs 1945 – 7 Ağustos 1946)
 7. Faik KURDOĞLU (7 Ağustos 1946 – 5 Eylül 1947)
 8. Hasan Şevket ADALAN (5 Eylül 1947 – 10 Eylül 1947)
 9. Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (10 Eylül 1947 – 10 Haziran 1948)
 10. Cemil Sait BARLAS (10 Haziran 1948 – 16 Ocak 1949)

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dönemi (1949 – 1960 arası)

NOT: 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Cemil Sait BARLAS (16 Ocak 1949 – 7 Haziran 1949)
 2. Vedat DİCLELİ (7 Haziran 1949 – 22 Mayıs 1950)
 3. Zühtü Hilmi VELİBEŞE (22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951)
 4. Mehmet Muhlis ETE (9 Mart 1951 – 1 Kasım 1952)
 5. Ali Enver GÜRELİ (1 Kasım 1952 – 27 Mayıs 1953)
 6. Fethi ÇELİKBAŞ (28 Mayıs 1953 – 17 Mayıs 1954)
 7. İbrahim Sıtkı YIRCALI (17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955)
 8. Fahrettin ULAŞ (9 aralık 1955 – 13 Nisan 1956)
 9. Zeyyat MANDALİNCİ (7 Mayıs 1956 – 30 Kasım 1956)
 10. Abdullah AKER (30 Kasım 1956 – 4 Eylül 1958)
 11. Hayrettin ERKMEN (4 Eylül 1958 – 27 Mayıs 1960)

Ticaret Bakanlığı Dönemi (1960 – 1971 arası)

NOT: 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Cihat İREN (30 Mayıs 1960 – 27 Ağustos 1960)
 2. Mehmet BAYDUR (6 Eylül 1960 – 20 Kasım 1961)
 3. İhsan GÜRSAN (20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1961)
 4. Mehmet Muhlis ETE (25 Haziran 1962 – 27 Kasım 1963)
 5. Ahmet OĞUZ (27 Kasım 1963 – 25 Aralık 1963)
 6. Fenni İSLİMYELİ (25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965)
 7. Mustafa Macit ZEREN (20 Şubat 1965 – 2 Kasım 1966)
 8. Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (2 Kasım 1966 – 3 Nisan 1967)
 9. Ahmet TÜRKEL (3 Nisan 1967 – 3 Kasım 1969)
 10. Ahmet DALLI (3 Kasım 1969 – 7 Ocak 1970)
 11. Gürhan TİTREK (21 Ocak 1970 – 26 Mart 1971)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dönemi (1971)

NOT: 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 1971 yılında faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Ayhan ÇİLİNGİROĞLU (26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971)

Ticaret Bakanlığı Dönemi (1971 – 1983)

NOT: 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Naim TALU (11 Aralık 1971 – 15 Nisan 1973)
 2. Ahmet TÜRKEL (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974)
 3. Fehim ADAK (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)
 4. Haluk CİLLOV (17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975)
 5. Halil BAŞOL (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977)
 6. Ziya MÜEZZİNOĞLU (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 7. Agah Okay GÜNER (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 8. Teoman KÖPRÜLÜER (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979)
 9. Halil BAŞOL (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)
 10. Hurşit Kemal CANTÜRK (20 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dönemi (1983 – 2011)

NOT: 1983-1993 yılları arasında faaliyette bulunan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Hüseyin Cahit ARAL (13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987)
 2. Şükrü YÜRÜR (21 Aralık 1987 – 23 Haziran 1991)
 3. Rüştü Kazım YÜCELEN (23 Haziran 1991 – 20 Kasım 1991)
 4. Tahir KÖSE (20 Kasım 1991 – 27 Temmuz 1994)
 5. Mehmet DÖNEN (27 Temmuz 1994 – 27 Mart 1995)
 6. Hasan AKYOL (27 Mart 1995 – 5 Ekim 1995)
 7. Abdülbaki ATAÇ (5 Ekim 1995 – 30 Ekim 1995)
 8. Fuat ÇAY (30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996)
 9. Enis Yalım EREZ (6 Mart 1996 – 26 Nisan 1997)
 10. Ali Rıza GÖNÜL (26 Nisan 1997 – 30 Haziran 1997)
 11. Enis Yalım EREZ (30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999)
 12. Metin ŞAHİN (11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999)
 13. Ahmet Kenan TANRIKULU (28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002)
 14. Ali COŞKUN (18 Kasım 2002 – 29 Ağustos 2007)
 15. Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN (29 Ağustos 2007 – 1 Mayıs 2009)
 16. Nihat ERGÜN (1 Mayıs 2009 – 6 Temmuz 2011)

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Dönemi (1971)

NOT: 1971 yılında faaliyet gösteren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 1931-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. İsmail Hamit Özer DERBİL (26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971)

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Dönemi (1931 – 1983)

NOT: 1928-1939 yılları arasında faaliyet gösteren Ekonomi Bakanlığı, 1939-1949 yılları arasında faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı, 1949-1960 yılları arasında faaliyet gösteren Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 1960-1971 yılları arasında faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı, 1971 yılında faaliyet gösteren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1971-1983 yılları arasında faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı ve 1971 yılında faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Ali Rana TARHAN (31 Aralık 1931 – 26 Mayıs 1939)
 2. Raif KARADENİZ (26 Mayıs 1939 – 9 Mart 1943)
 3. Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (9 Mart 1946 – 13 Şubat 1946)
 4. Tahsin COŞKAN (19 Şubat 1946 – 10 Eylül 1947)
 5. Hasan Şevket ADALAN (10 Eylül 1947 – 27 Mart 1948)
 6. Emin ERİŞİRGİL (10 Haziran 1948 – 16 Ocak 1949)
 7. Fazıl Şerafettin BÜRGE (16 Ocak 1949 – 22 Mayıs 1950)
 8. Nuri ÖZSAN (22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951)
 9. Rıfkı Salim BURÇAK (9 Mart 1951 – 26 Ekim 1951)
 10. Nuriz ÖZSAN (26 Ekim 1951 – 2 Aralık 1951)
 11. İbrahim Sıtkı YIRCALI (2 Aralık 1951 – 18 Eylül 1952)
 12. Emin KALAFAT (8 Nisan 1953 – 9 aralık 1955)
 13. Hadi HÜSMAN (9 Aralık 1955 – 27 Mayıs 1960)
 14. Fethi AŞKIN (30 Mayıs 1960 – 20 Kasım 1961)
 15. Şevket BULADOĞLU (20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962)
 16. Orhan ÖZTRAK (25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963)
 17. Mehmet YÜCELER (25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965)
 18. Ahmet TOPALOĞLU (20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965)
 19. İbrahim TEKİN (27 Ekim 1965 – 10 Aralık 1968)
 20. Nahit MENTEŞE (10 Aralık 1968 – 3 Kasım 1969)
 21. Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU (3 Kasım 1969 – 26 Mart 1971)
 22. Haydar ÖZALP (26 Mart 1971 – 15 Nisan 1973)
 23. Fethi ÇELİKBAŞ (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974)
 24. Mahmut TÜRKMENOĞLU (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)
 25. Baran TUNCER (17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975)
 26. Orhan ÖZTRAK (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977)
 27. Mehmet CAN (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 28. Gün SAZAK (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 29. Tuncay MATARACI (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979)
 30. Ahmet ÇAKMAK (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)
 31. Recai BATURALP (20 Eylül 1980 – 23 aralık 1981)
 32. Ali BOZER (23 aralık 1981 – 13 Mayıs 1983)
 33. Cafer Tayyar SADIKLAR (21 Mayıs 1983 – 13 Aralık 1983)

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Dönemi (1983 – 1993 arası)

NOT:1983-2011 yılları arasında faaliyet gösteren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Vural ARIKAN (13 Aralık 1983 – 26 Ekim 1984)
 2. Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN (26 Ekim 1984 – 30 Mart 1989)
 3. Ekrem PAKDEMİRLİ (30 Mart 1989 – 29 Mart 1990)
 4. Adnan KAHVECİ (29 Mart 1990 – 20 Kasım 1991)
 5. Sümer ORAL (20 Kasım 1991 – 25 Haziran 1993)
 6. İsmet ATTİLA (25 Haziran 1993 – 13 Temmuz 1993)

Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Dönemi (1993 – 2011 arası)

NOT: 1983-2011 yılları arasında faaliyet gösteren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile aynı dönemde var olmuştur.

 1. Mehmet GÖLHAN (13 Temmuz 1993 – 24 Ekim 1993)
 2. Mehmet GAZİOĞLU (24 Ekim 1993 – 28 Kasım 1993)
 3. Ali Şevki EREK (28 Kasım 1993 – 30 Mayıs 1995)
 4. Abdullah Aykon DOĞAN (30 Mayıs 1995 – 6 Mart 1996)
 5. Yaman TÖRÜNER (6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996)
 6. Namık Kemal ZEYBEK (28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997)
 7. Rıfat SERDAROĞLU (30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999)
 8. Şükrü Sina GÜREL (11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999)
 9. Mehmet KEÇECİLER (28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002)
 10. Kürşat TÜZMEN (18 Kasım 2002 – 29 Ağustos 2007)
 11. Hayati YAZICI (29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dönemi (2011 – 2018)

 1. Hayati YAZICI (6 Temmuz 2011 – 29 Ağustos 2014)
 2. Nurettin CANİKLİ (29 Ağustos 2014 – 28 Ağustos 2015)
 3. Cenap AŞÇI (28 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015)
 4. Bülent TÜFENKCİ (24 Kasım 2015 – 10 Temmuz 2018)

Ticaret Bakanlığı Dönemi (2018 – Günümüz)

 1. Ruhsar PEKCAN (10 Temmuz 2018 – Halen)

GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*