Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kim kurdu?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı için “Ülkemizde tüm kırsal alanlardaki pek çok faaliyetten sorumlu bir bakanlıktır.” şeklinde bir tanım yapmak mümkündür. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı; birazdan göreceğimiz gibi Osmanlı Devleti’nin ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca hem tarım, hem de orman işleri için ayrı ayrı kurulan, zaman zaman bir arada olup daha sonra yine ayrılan pek çok bakanlıktan sonra son şekline kavuşmuş olan bakanlıktır. Ülkemizdeki tüm tarım ve orman faaliyetlerinin sorumluluğu bu bakanlığa atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Tarım ve Orman Bakanlığı; günümüzde spesifik alanlarla ilgilenmek üzere var olan diğer pek çok bakanlık gibi zamanla evrimleşen bir yönetim anlayışının ürünüdür. En başlarda iktisat, ziraat, bayındırlık gibi bakanlıkların sorumluluğunda yürütülmekte olan tarım ve orman çalışmaları; günümüzde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vücut bulmuş durumdadır.

Günümüzdeki halini alıncaya kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiği aşamaları, yani kısaca tarihçesini maddeler halinde inceleyecek olursak, aşağıdaki gibi bir süreç ile karşılaşırız:

 • Yerleşik hayata geçinceye kadar Türkler tarıma dayalı bir toplum yapısına sahip değillerdi. Hayvancılıkla uğraşıyorlardı ve yarı askeri düzene sahiplerdi. Dolayısıyla kamu düzenine dair işleri yürüten makamların sahipleri dahi askeri personelden oluşuyordu.
 • Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte Türk devletlerinin ekonomisinde tarım önemli bir yer edinmeye başlamıştır ve tarımda kamu düzeninin ilk adımları görülmeye başlanmıştır.
 • Devlet idaresinde tarımdan sorumlu bir makama ise en net olacak şekilde Osmanlı Dönemi’nde rastlanmaktadır. “Arpa Emini” adlı bir makam sahibi; devletin tarım ve ticaret faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmaktaydı. Zaten o çağlarda ticaretin içeriğinin neredeyse tamamının tarım olması sebebiyle Arpa Emini’nin aldığı sorumluluk yeterli olmaktaydı.
 • Osmanlı Dönemi’nde Arpa Emini haricinde Padişah III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatlar kapsamında “Hububat ve Zahire Nazırlığı” da kurulmuş fakat çeşitli iç etkenler sebebiyle birkaç yıl sonra kapatılarak görevini tekrardan Arpa Eminliği’ne devretmiştir.
 • Modern bakanlık uygulamasının başladığı Padişah II. Mahmut Dönemi’nde, 1839 yılında kurulan bakanlıklardan biri olan “Ticaret ve Ziraat Nezareti”, ülkedeki tüm ekonomik faaliyetler ve tarımla ilgilenen bakanlık olmuştur. Bu bakanlık bazen ikiye ayrılmış ve sadece “Ziraat Nezareti” sanayiyle ilgilenmiş, fakat bu yeniliklerin ömrü çok kısa sürmüştür ve tarihsel süreçte çok değişiklik yaratmamışlardır. Sonuç olarak Osmanlı’nın modern bakanlık sisteminde tarım faaliyetlerinden sorumlu birim “Ticaret ve Ziraat Nezareti” olmuştur ve 1922’ye kadar ismen varlığı devam etmiştir.
 • Orman işleri de tabii ki günümüzdeki kadar aktif değildi fakat gerekli olan kısımlar da çeşitli nezaretlere bölüştürülmüş bir şekilde devam etmekteydi.
 • Cumhuriyet Dönemi’ne geldiğimizde ilk kez kurulan bir “İktisat Vekaleti” bünyesinde tarım faaliyetlerinin yönetim ve koordinasyonunun sağlandığını görüyoruz. Daha doğrusu TBMM Dönemi’nde. Çünkü İktisat Vekaleti, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışını takiben kurulan vekaletlerden biridir. TBMM’de 2 Mayıs 1920’de kabul edilen “Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun” aracılığıyla 3 Mayıs 1920’de göreve başlamıştır. İktisat Vekaleti henüz resmi bir bakanlık değildir. Kurtuluş Savaşı’nı başlatan TBMM Hükümeti’nin savaş şartlarında kurduğu geçici bir bakanlıktır.
 • 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilince İktisat Vekaleti yerini Ekonomi Bakanlığı’na bırakmıştır ve bir ekonomi kolu olan tarım da bu bakanlığın sorumluluğunda olmuştur. (Ekonomi Bakanlığı, bakanlıkların Cumhuriyet’in İlanı’ndan önce veya sonra olduğunu ayırt etmek için yapılan bir isimlendirmedir. Yoksa Cumhuriyet’in ilk yıllarında bakanlıklar halen “vekalet” olarak isimlendirilmektedir.)
 • Ekonomi Bakanlığı; 5 Mart 1924 Sayılı 432 Sayılı “Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun”un kabul edilişiyle “Ticaret Bakanlığı” ve “Ziraat Bakanlığı” olmak üzere ikiye ayrılmıştır ve tarım faaliyetleri Ziraat Bakanlığı bünyesinde yürümeye devam etmiştir. Lütfen dikkat; 1924’te kurulan bu Ziraat Bakanlığı, Cumhuriyet Tarihi’nde isminde “ziraat” geçen ilk bakanlıktır ve bundan sonraki yıllarda da sürekli önemini koruyarak var olmaya devam etmiştir.
 • 16 Ocak 1928 Tarihli 1200 Sayılı “Ticaret ve Ziraat Vekaletlerinin Tevhidi Kanunu” ile Ticaret ve Ziraat Bakanlıkları tekrardan “Ekonomi Bakanlığı” olarak birleşmiş fakat bu yeni bakanlık iki müsteşarlı olarak çalışmıştır. Lakin bu birleşmenin de ömrü kısa olmuştur.
 • 29 Aralık 1931 Tarihli 1910 Sayılı “Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun” ile Ziraat Bakanlığı tekrardan kurulmuştur ve ülkenin tarım işlerinden sorumlu bir şekilde çalışmaya başlamıştır.
 • Ziraat Bakanlığı 1931’den bu yana çalışmaya devam ederken, 25 Aralık 1963 tarihinde, 1946’dan beri yürürlükte olan 4951 Sayılı Kanun’a dayanarak, 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Onayı ile “Köy İşleri Bakanlığı” da kurulmuştur. Hem Ziraat hem de Köy İşleri Bakanlıkları 1974 yılına kadar var olmuştur.
 • Bunlara ek olarak 7 Ağustos 1969 Tarihli 1595 Sayılı “Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile bir de Orman Bakanlığı kurulmuş ve 1980 yılına kadar var olmuştur. Evet, gördüğünüz gibi bugünkü bakanlığımızın bileşenleri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.
 • 1974 yılına geldiğimizde o zaman kadar var olan Tarım(Ziraat) Bakanlığı’nın görev tanımının genişletildiğini ve isminin değiştiğini görürüz. Buna göre; 26 Ocak 1974 Tarihli 4/92 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Onayı ile Tarım Bakanlığı’nın adı değişmiş ve “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olmuştur. Aynı yıl Köy İşleri Bakanlığı’nın adı da “Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
 • 13 Şubat 1981 Tarihli 2384 Sayılı “Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkında Kanun” ile Orman BakanlığıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na katılmış ve bu bakanlığın yeni ismi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olmuştur.
 • 13 Aralık 1983 Tarihli 183 Sayılı “Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile birlikte Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlanmış ve son ismi “Tarım,Orman ve Köy İşleri Bakanlığı” olmuştur.
 • 7 Ağustos 1991 Tarihli 441 Sayılı “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 442 Sayılı “Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Orman Bakanlığı bu bütünleşik bakanlıktan tekrardan ayrılmış, birbirinden ayrı olarak “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı” ve “Orman Bakanlığı” açılmıştır.
 • 9 Ağustos 1991 Tarihli 443 Sayılı “Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile bir de daha önce olmayan bir Çevre Bakanlığı kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. (Çevre Bakanlığı’nın görev tanımı kısmen günümüzde var olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamındadır fakat yetki paylaşımında kırsal alanlarla ve ormanlarla ilgili sorumlulukları da mevcut olduğu için bu tarihçeye dahil edilmektedir. Günümüzde “çevre” kavramı, şehirlerdeki ve sanayideki atık yönetimine ve çevreyi korumaya yönelik yasal düzenlemeleri ve doğal yaşamı bir arada içermektedir. Yani hem kentsel hem de kırsal bir meseledir. Zaten bir sonraki maddede göreceğimiz gibi bir süre sonra “ormancılık” adlı yeni bir kol ortaya çıkmış ve kırsal alanlardaki çevre sorumlulukları bu kol tarafından üstlenilmiştir.)
 • 1 Mayıs 2003 Tarihli 4856 Sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirilmiş ve “Çevre ve Orman Bakanlığı” kurulmuştur.
 • 3 Haziran 2011 Tarihli 636 Sayılı “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile sadece bir aylığına var olan bir “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” kurulmuştur. Fakat 29 Haziran 2011 Tarihli 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”, aynı tarihli ve 645 Sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” kurulmuştur. Buradan bizi ilgilendiren kol Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır.
 • Diğer taraftan, 3 Haziran 2011 Tarihli 639 Sayılı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile adı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olan bakanlık kapatılmış ve tekrardan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ismiyle kurulmuştur.
 • 10 Temmuz 2018 Tarihli 1 Sayılı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Dair “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı kapatılmış, “orman” kısmı tekrardan tarımla ilgili kısma aktarılmış ve böylece Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın adı “Tarım ve Orman Bakanlığı” olmuştur.

Evet sevgili okurlar. Gördüğünüz gibi isim değişiklikleriyle dolu ve karmaşık bir tarihçe. İlgilisine bu karmaşık tarihçe konusunda kolaylıklar diliyor, detaylarla ilgilenmek istemeyen okurlarımız için bugünkü bakanlığın son maddedeki, yani 10 Temmuz 2018’de kurulan bakanlık olduğuna dair bir hatırlatma yapıyoruz.

Peki ya; bu kadar uzun, farklı isimli ve karmaşık bir süreçten sonra “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurucusu kim? Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kim kurdu?” gibi soruları nasıl cevaplayacağız? Şöyle ki sevgili okurlar; bu bakanlığın en temel mihenk taşı tarımdır. Orman, köy işleri, kooperatifler gibi unsurlar çağın ihtiyaçları sebebiyle sonradan kurulup ana yapıya katılan bileşenlerdir. Dolayısıyla 1924 yılında kurulan ilk Ziraat Vekaleti (Bakanlığı), günümüzdeki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuruluşu olarak kabul edilmektedir. O halde özetlemeyi yapabiliriz:

“T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı; 5 Mart 1924 Tarihli 432 Sayılı Kanun ile dönemin Bakanlar Kurulu ve TBMM tarafından ‘Ziraat Vekaleti’ ismiyle kurulmuştur. Bakanlığın kurulduğu dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakanı ise İsmet İnönü’dür. Türkiye’nin ilk Tarım Bakanı (Ziraat Vekili) ise Zekai Apaydın olmuştur.”

Türkiye’nin İlk Tarım Bakanı (Ziraat Vekili) Zekai APAYDIN (1884 – 29 Nisan 1947)

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahibi kim?

Bir kamu birimi olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nda sitemizde şirketlerde, futbol kulüplerinde bahsettiğimiz gibi hissedarlıktan, imtiyaz sahipliğinden söz etmek mümkün değildir. Fakat şöyle bir tanımlama yapabiliriz:

“T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bakanlığın en üst yetkilisi dönemin tarım ve orman bakanıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm çalışmalarında Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan bağlı iken, Bakanlar Kurulu ve TBMM’ye karşı ikincil dereceden sorumludur.”

“Günümüz itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevi Bekir Pakdemirli tarafından yürütülmektedir.”

Günümüz Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ

Evet sevgili okurlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuruluşu ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadardır. Hepiniz sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Yazımızı bitirirken aşağıda 1920 TBMM Dönemi’nden itibaren görev yapmış tarım veya o zamanlar başka isimlerle görev yapmış bakanların tam listesini de veriyoruz. İlginizi çekmesi halinde göz atabilirsiniz:

İktisat Vekaleti Dönemi (1920 – 1923 arası)

 1. Yusuf Kemal TENGİRŞENK (3 Mayıs 1920 – 30 Mart 1921)
 2. Celal BAYAR (30 Mart 1921 – 14 Ocak 1922)
 3. Sırrı DAY (14 Ocak 1922 – 11 Mayıs 1922)
 4. Hasan SAKA (11 Mayıs 1922 – 12 Temmuz 1922)
 5. Mahmut Esat BOZKURT (12 Temmuz 1922 – 24 Eylül 1923)
 6. Hasan SAKA (24 Eylül 1923 – 27 Ekim 1923)

Ekonomi Bakanlığı Dönemi (1923 – 1924 arası)

NOT: Orijinal adı “İktisat Vekaleti”dir. Cumhuriyet sonrası olduğunu belirtmek için bu isim kullanılmaktadır.

 1. Hasan SAKA (1 Kasım 1923 – 6 Mart 1924)

Tarım Bakanlığı Dönemi (1924 – 1928 arası)

NOT: Orijinal ismi “Ziraat Vekaleti”dir.

 1. Zekai APAYDIN (6 Mart 1924 – 30 Ağustos 1924)
 2. Şükrü KAYA (31 Ağustos 1924 – 21 Kasım 1924)
 3. Hasan Fehmi ATAÇ (22 Kasım 1924 – 2 Mart 1925)
 4. Mehmet Sabri TOPRAK (3 Mart 1925 – 30 Ekim 1927)
 5. Mustafa Rahmi Köken (31 Ekim 1927 – 16 Ocak 1928)

Ekonomi Bakanlığı Dönemi (1928 – 1931)

NOT: 1) Orijinal adı “İktisat Vekaleti”dir. 2) Yazıda bahsettiğimiz gibi bu bakanlık ticaret ve tarım olmak üzere iki müsteşarlı olarak var olmuştur ve bu liste “Ziraatten Sorumlu Ekonomi Bakanları”nın listesidir.

 1. Mustafa Rahmi KÖKEN (16 Ocak 1928 – 27 Eylül 1930)
 2. Reşat Muhlis ERKMEN (4 Mayıs 1931 – 29 Aralık 1931)

Tarım Bakanlığı Dönemi (1931 – 1974 arası)

NOT: 1) İlk zamanlarda adı “Ziraat Vekaleti”dir. Zamanla “Tarım Bakanlığı” şeklinde değişmiştir. 2) 1963 – 1974 yılları arasında Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Reşat Muhlis ERKMEN (29 Aralık 1931 – 30 Ekim 1937)
 2. Şakir KESEBİR (1 Kasım 1937 – 10 Kasım 1938)
 3. Faik KURDOĞLU (13 Kasım 1938 – 24 Ocak 1939)
 4. Reşat Muhlis ERKMEN (25 Ocak 1939 – 9 Temmuz 1942)
 5. Şevket Raşit HATİPOĞLU (10 Temmuz 1942 – 7 Ağustos 1946)
 6. Faik KURDOĞLU (8 Ağustos 1946 – 5 Eylül 1946)
 7. Tahsin COŞKAN (11 Eylül 1946 – 10 Haziran 1948)
 8. Ali Cavit ORAL (11 Haziran 1948 – 22 Mayıs 1950)
 9. Nihat İYRİBOZ (23 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951)
 10. Nedim ÖKMEN (10 Mart 1951 – 9 Aralık 1955)
 11. Esat BUDAKOĞLU (10 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957)
 12. Nedim ÖKMEN (26 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960)
 13. Feridun ÜSTÜN (30 Mayıs 1960 – 28 Ağustos 1960)
 14. Osman TOSUN (29 Ağustos 1960 – 20 Kasım 1961)
 15. Ali Cavit ORAL (21 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962)
 16. Mehmet İZMEN (26 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963)
 17. Mehmet Turan ŞAHİN (26 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965)
 18. Turhan KAPANLI (21 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965)
 19. Bahri DAĞDAŞ (28 Ekim 1965 – 10 Ağustos 1969)
 20. Ali Mesut EREZ (12 Ağustos 1969 – 3 Kasım 1969)
 21. İlhami ERTEM (4 Kasım 1969 – 26 Mart 1971)
 22. Orhan DİKMEN (27 Mart 1971 – 22 Mayıs 1972)
 23. İlyas KARAÖZ (23 Mayıs 1972 – 14 Nisan 1973)
 24. Ahmet Nusret TUNA (15 Nisan 1973 – 25 Ocak 1974)

Köy İşleri Bakanlığı Dönemi (1963 – 1974 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Tarım Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Lebit YURDOĞLU (25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965)
 2. Seyfi ÖZTÜRK (20 Şubat 1965 – 10 Ağustos 1965)
 3. Mustafa KEPİR (10 Ağustos 1965 – 27 Ekim 1965)
 4. Sabit Osman AVCI (27 Ekim 1965 – 3 Nisan 1967)
 5. Turgut TOKER (3 Nisan 1967 – 16 Aralık 1968)
 6. Mehmet Selahattin KILIÇ (16 Aralık 1968 – 3 Kasım 1969)
 7. Turhan KAPANLI (3 Kasım 1969 – 26 Mart 1971)
 8. Cevdet AYKAN (6 Mart 1971 – 11 Aralık 1971)
 9. Necmi SÖNMEZ (11 Aralık 1971 – 15 Nisan 1973)
 10. Orhan KÜRÜMOĞLU (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974)

Orman Bakanlığı Dönemi (1969 – 1980 arası)

NOT: 1969 – 1974 yılları arasında Tarım Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı, 1974-1980 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Sabit Osman AVCI (11 Ağustos 1969 – 3 Kasım 1969)
 2. Hüseyin ÖZALP (3 Kasım 1969 – 26 Mart 1971)
 3. Selahattin İNAL (26 Mart 1971 – 15 Nisan 1973)
 4. İsa Hisan BİNGÖL (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974)
 5. Ahmet ŞENER (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)
 6. Fikret SAATÇİOĞLU (17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975)
 7. Turhan KAPANLI (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977)
 8. Vecdi İLHAN (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 9. Sabahattin SAVCI (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 10. Vecdi İLHAN (5 Ocak 1978 – 8 Ekim 1979)
 11. Ahmet ŞENER (8 Ekim 1979 – 8 Kasım 1979)
 12. Hasan EKİNCİ (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dönemi (1974 – 1980 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Orman Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile aynı birlikte var olmuştur.

 1. Korkut ÖZAL (26 Ocak 1974 – 16 Kasım 1974)
 2. Reşat AKTAN (17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975)
 3. Korkut ÖZAL (1 Nisan 1975 – 21 Haziran 1977)
 4. Fikret GÜNDOĞAN (22 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 5. Fehim ADAK (22 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 6. Mehmet YÜCELER (6 Ocak 1978 – 11 Kasım 1979)
 7. Cemal KÜLAHLI (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Dönemi (1974 – 1983 arası)

NOT: 1974 – 1980 yılları arasında Orman Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 1980 – 1983 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Mustafa OK (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)
 2. İsmail Hakkı AYDINOĞLU (17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975)
 3. Vefa POYRAZ (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977)
 4. Ali TOPUZ (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 5. Turgut YÜCEL (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 6. Ali TOPUZ (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979)
 7. Ahmet KARAYİĞİT (12 Kasım 1979 – 11 Eylül 1980)
 8. Münir Raif GÜNEY (21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983)

Tarım ve Orman Bakanlığı Dönemi (1980 – 1983 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Sabahattin ÖZBEK (21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983)

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dönemi (1983 – 1991 arası)

 1. Hüsnü DOĞAN (14 Aralık 1983 – 31 Mart 1989)
 2. Lütfullah KAYALAR (1 Nisan 1989 – 23 Haziran 1991)
 3. İlker TUNCAY (23 Haziran 1991 – 20 Kasım 1991)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dönemi (1991 – 2011 arası)

NOT: 1991 – 2003 yılları arasında Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı, 2003 – 2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Necmettin CEVHERİ (21 Kasım 1991 – 25 Haziran 1993)
 2. Refaiddin ŞAHİN (25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995)
 3. Nafiz KURT (6 Ekim 1995 – 6 Mart 1996)
 4. İsmet ATTİLA (7 Mart 1996 – 28 Haziran 1996)
 5. Musa DEMİRCİ (29 Haziran 1996 – 29 Haziran 1997)
 6. Mustafa TAŞAR (30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999)
 7. Mahmut ERDİR (12 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999)
 8. Hüsnü Yusuf GÖKALP (29 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002)
 9. Sami GÜÇLÜ (19 Kasım 2002 – 3 Haziran 2005)
 10. Mehmet Mehdi EKER (3 Haziran 2005 – 6 Temmuz 2011)

Orman Bakanlığı Dönemi (1991 – 2003 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Çevre Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Mustafa KALEMLİ (26 Ağustos 1991 – 20 Kasım 1991)
 2. Vefa TANIR (20 Kasım 1991 – 25 Haziran 1993)
 3. Hasan EKİNCİ (25 Haziran 1993 – 6 Mart 1996)
 4. Nevzat ERCAN (6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996)
 5. Mehmet Halit DAĞLI (28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997)
 6. Ersin TARANOĞLU (30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999)
 7. Arif SEZER (11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999)
 8. Nami ÇAĞAN (28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002)
 9. Osman PEPE (18 Kasım 2002 – 8 Mayıs 2003)

Çevre Bakanlığı Dönemi (1991 – 2003 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Ali Talip ÖZDEMİR (22 Ağustos 1991 – 20 Kasım 1991)
 2. Bedrettin Doğancan AKYÜREK (20 Kasım 1991 – 25 Haziran 1993)
 3. Rıza AKÇALI (25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995)
 4. Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR (5 Ekim 1995 – 23 Şubat 1996)
 5. Işılay SAYGIN (23 Şubat 1996 – 6 Mart 1996)
 6. Mustafa Rüştü TAŞAR (6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996)
 7. Ziyaettin TOKAR (28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997)
 8. İmren AYKUT (30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999)
 9. Fevzi AYTEKİN (11 Ocak 1999 – 18 Kasım 2002)
 10. İmdat SÜTLÜOĞLU (18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003)
 11. Kürşat TÜZMEN (14 Mart 2003 – 8 Mayıs 2003)

Çevre ve Orman Bakanlığı Dönemi (2003 – 2011 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Birlikte var olmuştur.

 1. Osman PEPE (8 Mayıs 2003 – 29 Ağustos 2007)
 2. Veysel EROĞLU (29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dönemi (2011 – 2018 arası)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Mehmet Mehdi EKER (6 Temmuz 2011 – 28 Ağustos 2015)
 2. Kutbettin ARZU (28 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015)
 3. Faruk ÇELİK (24 Kasım 2015 – 19 Temmuz 2017)
 4. Ahmet Eşref FAKIBABA (19 Temmuz 2017 – 9 Temmuz 2018)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dönemi (2011 – 2018)

NOT: Faaliyet gösterdiği zaman aralığı boyunca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte var olmuştur.

 1. Veysel EROĞLU (6 Temmuz 2011 – 10 Temmuz 2018)

Tarım ve Orman Bakanlığı Dönemi (2018 – günümüz)

 1. Bekir PAKDEMİRLİ (10 Temmuz 2018 – Halen)

GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*